Subjektyvus tinklaraštis apie tai, kas sudomina...

2016 m. balandžio 27 d., trečiadienis

"Brandenburgiečiai" (II dalis)

1941 m. birželio 22 d. prasidėjo nacių karas su sovietais, tačiau dar puolimo išvakarėse Raudonosios armijos uniforma perrengti „brandenburgiečiai“ įveikė sieną ir užėmė strategiškai svarbius objektus. Taip pat 123-osios Vermachto pėstininkų divizijos kelyje buvo sunaikinti sovietų pasienio postai. Birželio 22 d. paryčiais „Brandenburgas“ užėmė dar dešimtį tiltų, aplinkui sėdamas ne tik mirtį, bet ir paniką.


1941 m. Vieta iš retų sovietų karių uniformomis persirengusių "brandenburgiečių" nuotraukų.

1941 m. pavasarį „Brandenburgo“ stovyklose vokiečiai paruošė ukrainiečių nacionalistų batalionus „Roland“ (vok Rolandas) ir „Nachtigall“ (vok. Lakštingala), o iš kaukaziečių - „Bergmann“ (vok Kalnietis).


Netikri raudonarmiečiai...


Kairėje - "netikras" civilis (Vakarų fronte?). 

Liepos 15 d. I-asis „Brandenburgo“ batalionas ir ukrainiečių „Nachtigall“, vilkėdami sovietų uniformą, puolė vieną iš Raudonosios armijos štabų. 1941 m. rudenį IX-osios „Brandenburgo“ kuopos kariai parašiutais nusileido Istros vandenvietės rajone netoli Maskvos, kad ten įvykdytų eilę diversijų. Tiesa, to padaryti jiems nepavyko.


"Brandenburgo" bazėse paruošto kaukaziečių bataliono "Bergmann" kariai

1942 m., bendrų Vermachto pergalių fone, „Brandenburgas“ nutraukė sovietų kariuomenės komunikacijas Tamanės įlankos rajone, užėmė hidrotechninius objektus Rostovo prieigose, susprogdino geležinkelio tiltą Mineralinių vandenų (Mineralnyje Vody) - Piatigorsko atšakoje, užėmė naftos gręžinius Maikope, sunaikino į Murmanską vedantį geležinkelį. „Brandenburgo“ veiksmų schema praktiškai visur vienoda: arba parašiutininkų desantas, arba prasiskverbimas į sovietų užnugarį kartu su besitraukiančiais pabėgėliais ir sužeistaisiais. Tam ir prireikdavo įtikinamos legendos, nepriekaištingos tarties, krašto papročių išmanymo. Į „Brandenburgo“ formuojamas diversantų grupes dažnai stojo sovietų karo belaisviai ir perbėgėliai. Motyvai jų buvo skirtingi, tačiau šie žmonės puikiai pažinojo gimtąjį kraštą ir keldavo kur kas mažiau įtarimo nei puikiai rusiškai kalbantys vokiečiai!


"Brandenburgietis" Siegfriedas Grabertas žuvo bandydamas sunaikinti užtvanką tarp Rostovo ir Bataisko.

Rugpjūčio 30 d. hauptmano Langės vadovaujama grupė iš trisdešimties karių, kurią sudarė vokiečiai, čečėnai ir ingušai, išsilaipino keliose kalnų gyvenvietėse su tikslu išprovokuoti sukilimą prieš sovietus.

Tačiau čia jų laukė nesėkmė. Parašiutininkai buvo apšaudyti dar ore, o nusileidusius diversantus sovietai išsklaidė. Pats Langė su negausia palyda pasiekė nuošalią vietos valdžiai nepaklusnių kalniečių stovyklą, kurioje gyveno pusę metų nebandydamas rengti jokių diversijų. Galų gale karininkas nusprendė prisijungti prie iš Kaukazo besitraukiančių vokiečių kariuomenės dalinių. Du čečėnų vedliai, padėję jam tai padaryti, vėliau buvo apdovanoti Geležiniais kryžiais.


"Brandenburgo" divizijos vadas Alexanderis von Pfuhlsteinas

Karo metu „Brandenburgo“ pulkas patyrė ženklių nuostolių, bet diversantų poreikis vis didėjo. Netrukus pulkas išaugo iki brigados, o dar vėliau - iki divizijos. Nors oficialus divizijos steigimo įsakymas pasirašytas tik 1943 m. rugsėjo 21 d.

Šio junginio vadų paskirtas generolas majoras Alexanderis von Pfuhlsteinas. Divizijos vadavietė įsikūrė Berlyne, o batalionai išplėsti iki pulkų. To meto „Brandenburgo“ junginį sudarė divizijos štabas, ryšių batalionas, tropinis batalionas „Afrika“ (jis kovojo kartu su Ernsto Rommelio „Afrikos korpusu“), pakrantės sargybos batalionas (pakrantės patruliai ir koviniai narai), atskiras desantinis parašiutininkų batalionas, 801-asis pulkas (Atėnai), 802-asis (Prancūzija), 803-iasis (Sovietų Sąjunga), 804-asis (Jugoslavija) ir 805-asis pulkas. Taip pat suformuotos kelios atskiros kuopos, mokomasis pulkas ir mokomieji batalionai, tarp kurių garsiausias buvo „Alexanderio batalionas“, tokį pavadinimą gavęs divizijos vado garbei.


"Brandenburgiečių" pakrančių apsaugos komanda

Nuo 1943 m. „Brandenburgo“ kariai, tarp kurių, kaip jau minėta, buvo nemažai į vokiečių tarnybą stojusių SSSR piliečių, vis dažniau mesti į kovą prieš sovietų partizanus. Išmokyti veikti autonomiškai miškingoje vietovėje ir puikiai maskuotis, profesionalūs diversantai patraukė į girias. Ilgą laiką slapčia stebėdami paskirtus sektorius, „brandenburgiečiai“ nustatydavo ir takelius, kuriais nuolat juda priešas, ir jo postus, slaptavietės, susitikimų vietas. Nuo įgudusios akies nepraslysdavo nė viena detalė, kurios ilgainiui sudarydavo vieną didelį paveikslą: kas iš kaimiečių vaikšto į mišką, kur tie žmonės sustoja pailsėti, su kuo bendrauja, ką perduoda vieni kitiems. Sukauptą informaciją analizavo atitinkamos tarnybos.

Visa tai leido diversantams slapčia prisiartinti prie partizanų bazių, keistis žinutėmis su jų gretose veikiančiais agentais. „Brandenburgo“ kariams nekart pavykdavo nepastebimiems įveikti sargybos perimetrą ir tyliai likviduoti vadus, pulti mažesnes partizanų bazes, grobti jų dokumentaciją. Tačiau pagrindinis „brandenburgiečių“ tikslas buvo belaisviai. Būtent iš jų galima sužinoti daug daugiau, o kartu ir patikrinti savo agentų patikimumą.


"Brandenburgo" karininkas Karlas-Heinzas Oesterwitzas. Ant rankovės matomas raištis su užrašu "Brandenburg".

Belaisvius dažniausiai grobdavo surengtų pasalų metu. Begalinių treniruočių metu staigus šuolis ir „taikinio“ neutralizavimas buvo atidirbamas iki automatizmo. Užpuolamos dažniausiai buvo nedidelės partizanų grupės, esančios pakankamai toli nuo pagrindinės savo bazės. Paprastai gyvą palikdavo patį paskutinį žmogų, kadangi jį lengviausia atkirsti nuo pagrindinės grupės. Dažniausiai tardyta vietoje. Ypatingą „branderburgiečių“ susidomėjimą kėlė žvalgybinės partizanų grupės, kurios keliaudavo susitikti su miesto pogrindininkais. „Miestiečiai“ buvo vertingesni už „kaimiečius“; juos stengtasi paimti gyvus ir perduoti viršenybei. Kartais partizanai imdavosi kontrpriemonių, tad diversantams tekdavo dar labiau pasistengti pasitelkiant ištisą žmonių medžioklės arsenalą: spąstus, kilpas, vilkduobes. Miškuose...

Kalbant apie pasalas, tai panašios operacijos gali būti sėkmingos tik su ta sąlyga, kad puolantieji apsirūpinę patikimu užnugariu - vieta, kur galima atgabenti sužeistus draugus, pailsėti, papildyti amunicijos bei maisto atsargas, nes kitu atveju labai paprasta virsti iš medžiotojo auka. „Brandenburgas“ kūrė tokias bazes atokiau nuo miškingų masyvų ir maskavo jas kaip Vermachto užnugario tarnybas. Į užduotį išvykstama buvo naktį sunkvežimiuose, kai diversantų niekas nematė. Sunkvežimių vairuotojai paprastai nežinojo kokius karius ir kokiam tikslui veža; jiems buvo nurodomas tik išlaipinimo taškas, kuriame trumpai stabtelėję jie toliau važiuodavo savais keliais.


"Brandenburgo" karių uniformos

Vykdami į priešpatizanines akcijas „Brandenburgo“ kariai laikėsi visiškos radijo tylos režimo. Susisiekti su saviškiais buvo leidžiama tik pačiais kraštutiniais atvejais: esant mirtinam pavojui ar norint prisišaukti aviacijos palaikymą.

Diversantų grupės nebuvo skaitlingos: jas paprastai sudarė nuo kelių iki penkiolikos karių. Kuo mažesnis karių skaičius – tuo grupė mažiau pastebima ir palieka mažiau pėdsakų. Kariai būdavo apginkluojami automatiniais šautuvais ir šautuvais su optiniais taikikliais, granatomis, „valteriais“ su duslintuvais bei kulkosvaidžiais. Kartais tekdavo neštis minas bei maisto atsargas ilgesniam laikotarpiui. 


"Brandenburgietis" su Stg - 44

Grupės veiksmai miške praktiškai nesiskyrė nuo bet kurios šalies žvalgų grupės veiksmų. Pasalose kartais tekdavo tykoti ir po kelias paras keliant kuo mažiau triukšmo. O kaipgi kitaip? Juk partizanų - ginkluotų civilių būriams dažnai vadovavo gerai parengti sovietų žvalgybos karininkai bei tokie pat diversantai.


Vienas iš "Brandenburgo" antsiuvų variantų

Kai kada „brandenburgiečių“ grupės susijungdavo ir veikdavo išvien. Tai buvo daroma norint surengti masyvesnę ataką. Kaip jau minėta, ypatingais atvejais „brandenburgiečiai“ šaukdavosi aviacijos ir artilerijos palaikymo, kartais „apvalyti“ numatytame rajone jiems pagelbėdavo Vermachto, SS ir policijos batalionai. Dažniausia kontrpartizaninių akcijų tikslas buvo ne priešo sunaikinimas miško mūšiuose (kur pačiam galima patirti didelių nuostolių), o jo apsupimas, išstūmimas į atviras laukymes ar pelkes - savotiškas įvarymas į kampą. Sovietų ir jugoslavų partizanai pasakoja, kad išeitis iš tokios padėties buvo tik viena - bandyti nedelsiant prasiveržti pro silpniausią žiedo grandį. Tokie prasiveržimai retai baigdavosi sėkmingai, o jei ir pasisekdavo - kainavo daug gyvybių bei didžiosios dalies mantos praradimą.

Antrajam pasauliniam karui krypstant link pabaigos „brandenburgiečių“ paruošimas ženkliai smuktelėjo. Visų pirma, gyvosios jėgos stoka vertė atsisakyti kadaise aukštų priėmimo kriterijų. Visų antra, aplinkybės fronte vertė trumpinti karių parengimo laiką. 1943 m. gruodžio mėnesį „Brandenburgo“ mirtininkų grupė susisprogdino kartu su tiltų per Limo upę Serbijoje.

1943 - 1944 m. sandūroje jokių sėkmingų didelių diversijų įvykdyta nebuvo, o 1944 m. į „Brandenburgo“ reikalus įsikišo politika. Balandyje nuo pareigų nušalintas dalinio vadas A. von Pfuhlsteinas (jis įtartas nelojalumu režimui), o po pasikėsinimo į Hitlerį suimtas ir Abwehro šefas, admirolas Wilhelmas Canaris.


"Brandenburgo" divizijos pėstininkas. Šiuolaikinė rekonstrukcija

Karinės žvalgybos padaliniai suskaldyti ir perėjo SS reichfiureriui H. Himmleriui pavaldžios Vyriausios reicho saugumo valdybos (RSHA) žinion. Netrukus „Brandenburgas“ tapo paprasta motorizuota pėstininkų divizija, kuri vėliau prijungta prie tankų korpuso „Didžioji Vokietija“. 1945 m. gegužės mėnesį šio tankų korpuso, o kartu ir Trečiojo reicho istorija pasibaigė. 


vertė Vitalijus Michalovskis

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą